اصولی برای دولتمندی

« برای ناخدایی که به بندر مقصد نمی اندیشد هیچ بادی موافق نیست»

« غالباً برد با کسی است که خود را برای باختن مهیا کرده است »

« بهتر است بخش کوچکی از یک چیز بزرگ باشی تا بخش بزرگی از یک چیز کوچک»

« هیچ وقت نمی توانی با مشت گره کرده دست کسی را به گرمی بفشاری »

« همیشه یکی هست که درد دلت را به او بگویی ولی وای از آن روزی که همان شخص درد دلت باشد»

« همانگونه که یک تکه گوشت طی زمان زیادی ایجاد می شود ودر چند دقیقه خورده می شود آبروی انسان نیز طی سالها ایجاد شده وطی چند دقیقه ریخته میشود »

« امروز همان فردایی است که دیروز منتظرش بودی »

«هرگز درباره چیزی نگو آن را از دست داده ام فقط بگو آن را پس داده ام»

« موفقیت به دست آوردن چیزهایی است که دوست داری و خوشبختی دوست داشتن چیز هایی است که داری »

« بهتر است ثروتمند زندگی کنی تا اینکه ثروتمند بمیری»

« کسانی که دیر قول می دهند خوش قول ترین مردمان دنیا هستند »

«خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی »

«کسی که به تو تملق می گوید یا سرت کلاه گذاشته و یا امیدوار است بگذارد »

« عشق به دیگری یک نیاز است نه یک ضرورت عشق به وطن یک ضرورت است نه یک نیاز عشق به خدا هم ضرورت است هم نیاز »

« انسانها غالباً از نادانی وحشتی ندارند از اینکه آنها را نادان بدانند می ترسند »

« کسی که اندرز ارزان را رد می کند به زودی پشیمانی را با قیمت گرانی خواهد خرید »

« سعی کن آنچه تو را راضی می کند به دست آوری وگرنه زمانی می رسد که ناچاری به آنچه به دست آورده ایی راضی باشی»

« فقیر کسی نیست که کم دارد کسی است که بیشتر می طلبد »

« کسی که قدرت را با پول بخرد عدالت را هم به پول می فروشد »

« عیوب دیگران را نباید با انگشت کثیف نشان داد »

« هرگز درباره هیچکس قضاوت نکن مگر آنکه خود را به جای او بگذاری »

« در هر جا اگر دیر برسی بهتر از آن است که غایب باشی »

«بهترین راه حمله به یک چیز دفاع بد از همان چیز است »

«نگرانی هرگز از گرفتاری فردای تو نمی کاهد فقط شادی امروزت را از بین میبرد »

« امروز اولین روز بقیه زندگی توست »

« آنقدر به دنبال مفقود نگرد که موجود را هم از دست بدهی»

« زندگی را باید عاقلانه شناخت ، عاشقانه پیمود ، عارفانه به پایان رسانید ...»


/ 0 نظر / 34 بازدید